Projekti

„Hoću, znam, mogu“ – Poboljšanje stručnih kompetencija i sticanje praktičnih znanja osoba sa invaliditetom


Činjenica da među odraslim osobama sa invaliditetom u velikoj meri preovlađuju nezaposlene osobe ne govori toliko o sposobnostima i odlikama ovih osoba koliko o društvenom sistemu koji se prema osobama sa invaliditetom odnosi tako što ih je postavljao u pasivan položaj i nametao okolnosti u kojima ove osobe moraju da se oslanjaju na pomoć i brigu drugih.

Osobama sa invaliditetom bilo je namenjeno uglavnom specijalno obrazovanje koje im nije omogućavalo velike šanse za kasnije zapošljavanje.

Zbog neadekvatnog obrazovanja osoba sa invaliditetom kao i nepostojanja adekvatnih školskih programa za stručno osposobljavanje osoba sa invaliditetom i njihovu prekvalifikaciju za potrebe tržišta rada, (školski sistemi, a naročito specijalne škole koje i dalje imaju obrazovne profile za koje u savremenom društvu ne postoji potreba), poslodavci se pre odlučuju da plaćaju zakonske penale (Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom) nego da zaposle osobu sa invaliditetom koja nema potrebne kvalifikacije za odrođeno radno mesto.
Ovim projektom, Republičko udruženje studenata sa hendikepom, angažovanjem 5 osoba sa invaliditetom značajno bi unapredili stepen obučenosti i kvalitet rada osoba sa invaliditetom kroz konkretne poslove u svojim organizacijama. Sticanjem radnog iskustva, kao i praktičnih znanja osoba sa invaliditetom koje su angažovane na sprovođenju javnog rada znatno bi povećale svoju konkurentnost na tržištu rada po završetku projekta.
Republičko udruženje studenata sa hendikepom planira da kroz ovaj pilot program proceni svoje finansijske, materijalne i ljudske resurse. Uz podršku lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje kao i drugih donatora, naša ogrganizacija planira da po završetku programa obezbedi radni angažman za jednu osobu sa invaliditetom koja pokaže najveću zainteresovanost za rad u našoj organizaciji.

Projekat je finansiran od strane Nacionalne službe za zapošljavanje u okviru konkursa sprovođenja Javnih radova za 2013 godinu.


Projekat „Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom“


Republičko udruženje studenata sa hendikepom i dve partnerske organizacije članice (udruženja iz Niša i Kragujevca) ovim projektom utiču na procese izjednačavanja mogućnosti za mlade i studente sa hendikepom u visokom obrazovanju u Srbiji, i unapređuju njihov položaj kroz informisanje svih zainteresovanih strana/aktera (mladih i studenata sa hendikepom, fakultetskih uprava, nastavnog osoblja) o uslovima studiranja, mogućnostima za prilagođavanje sadržaja i metoda i sprovođenjem i unapređivanjem postojećih servisa podrške (zastupanje, dostupna literatura, asistencija, itd) i osnaživanjem samih mladih (lidera) sa hendikepom za samozastupanje i delovanje/aktivizam.


Republičko udruženje studenata sa hendikepom koordiniraće organizovanje servisa podrške za mlade i studente sa hendikepom u visokom obrazovanju u tri univerzitetska centra u Srbiji. Servisi podrške obuhvataju državne i privatne fakultete, visoke škole strukovnih studija, kao i rad sa ostalim ustanovama visokog obrazovanja (biblioteke, domovi, istraživački centri, itd). Servisi podrazumevaju različite aktivnosti, od kojih su neke specifične za potrebe studenata iz određenog univerzotetskog centra, a obuhvataju najmanje:

- Informisanje o dostupnosti fakulteta i njihovih sadržaja za studente sa hendikepom kroz vršnjačke, telefonske, e-mail i internet konsultacije.

- Informisanje uprava fakulteta i univerziteta o načinima prilagođavanja nastavnih i drugih sadržaja studentima sa hendikepom

- Zastupanje (molbe, žalbe, dopisi upućeni upravama fakulteta za poboljšanje položaja studenata sa hendikepom)

- Dostupna literatura - podrška studentima u prilagođavanju literature njima odgovarajućim formatima (elektronski, audio za studente sa oštećenim vidom itd)

- Rad sa članovima udruženja, predstavnicima univerzitetskih i drugih institucija;

Projekat je podržalo Ministarstvo rada i socijalne politike – sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u okviru redovnih Programskih aktivnosti za 2013 godinu.


Projekat „Servis podrške u nastavi i redovnim akademskim aktivnostima za studente sa hendikepom –Vršnjačka podrška studentima sa hendikepom“


Republičko udruženje studenata sa hendikepom i njegove članice USHKG i NUSH, saradnji sa Univerzitetskim centrom za studente sa hendikepom (CENTAR) organizovaće servis podrške/asistencije u nastavi zasnovan na vršnjačkom mentorstvu na unvierzitetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.

Većina univerziteta u Srbiji nema adekvatne dostupne sadržaje za studente sa hendiekpom i u njima ne postoji organizovan servis asistencije u nastavi, dok većina studenata sa hendikepom nema personalne asistente. Republičko udruženje studenata sa hendikepom i njegove članice USHKG, NUSH, saradnji sa Univerzitetskim centrom za studente sa hendikepom (CENTAR) organizovaće servis podrške/asistencije u nastavi zasnovan na vršnjačkom mentorstvu na unvierzitetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Tim trenera iz RUSH biće zadužen da održe treninge za vršnjačke mentore. Sudenati bez hendikepa (njih 60) sa tri navedena univerziteta biće bolje informisano o problemima u ostvarivanju prava mladih i studenata sa hendikepom u visokom obrazovanju, a 40 njih će biti osnaženo i za pružanje konkretnih vidova asistencije/podrške u visokom obrazovanju studentima sa određenim tipovima hendikepa.

Projekat je podržalo Ministarstvo rada i socijalne politike – sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Projekat „Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom“

Republičko udruženje studenata sa hendikepom i tri partnerske organizacije članice (udruženja iz Niša, Kragujevca i Beograda) ovim projektom utiču na procese izjednačavanja mogućnosti za mlade i studente sa hendikepom u visokom obrazovanju u Srbiji, i unapređuju njihov položaj kroz informisanje svih zainteresovanih strana/aktera (mladih i studenata sa hendikepom, fakultetskih uprava, nastavnog osoblja) o uslovima studiranja, mogućnostima za prilagođavanje sadržaja i metoda i sprovođenjem i unapređivanjem postojećih servisa podrške (zastupanje, dostupna literatura, asistencija,itd) i osnaživanjem samih mladih (lidera) sa hendikepom za samozastupanje i delovanje/aktivizam.

Republičko udruženje studenata sa hendikepom koordiniraće organizovanje servisa podrške za mlade i studente sa hendikepom u visokom obrazovanju u tri univerzitetska centra u Srbiji. Servisi podrške obuhvataju državne i privatne fakultete, visoke škole strukovnih studija, kao i rad sa ostalim ustanovama visokog obrazovanja (biblioteke, domovi, istraživački centri, itd). Servisi podrazumevaju različite aktivnosti, od kojih su neke specifične za potrebe studenata iz određenog univerzotetskog centra, a obuhvataju najmanje:
- Informisanje o dostupnosti fakulteta i njihovih sadržaja za studente sa hendikepom kroz vršnjačke, telefonske, e-mail i internet konsultacije.
- Informisanje uprava fakulteta i univerziteta o načinima prilagođavanja nastavnih i drugih sadržaja studentima sa hendikepom

- Zastupanje (molbe, žalbe, dopisi upućeni upravama fakulteta za poboljšanje položaja studenata sa hendikepom)

- Dostupna literatura - podrška studentima u prilagođavanju literature njima odgovarajućim formatima (elektronski, audio za studente sa oštećenim vidom itd)

- Rad sa članovima udruženja, predstavnicima univerzitetskih i drugih institucija;

Projekat je podržalo Ministarstvo rada i socijalne politike – sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u okviru redovnih Programskih aktivnosti za 2012 godinu.

Projekat „Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom“

Republičko udruženje studenata sa hendikepom i tri partnerske organizacije članice (udruženja iz Niša, Kragujevca i Beograda) ovim projektom utiču na procese izjednačavanja mogućnosti za mlade i studente sa hendikepom u visokom obrazovanju u Srbiji, i unapređuju njihov položaj kroz informisanje svih zainteresovanih strana/aktera (mladih i studenata sa hendikepom, fakultetskih uprava, nastavnog osoblja) o uslovima studiranja, mogućnostima za prilagođavanje sadržaja i metoda i sprovođenjem i unapređivanjem postojećih servisa podrške (zastupanje, dostupna literatura, asistencija itd) i osnaživanjem samih mladih (lidera) sa hendikepom za samozastupanje i delovanje/aktivizam.

Republičko udruženje studenata sa hendikepom koordiniraće organizovanje servisa podrške za mlade i studente sa hendikepom u visokom obrazovanju u tri univerzitetska centra u Srbiji. Servisi podrške obuhvataju državne i privatne fakultete, visoke škole strukovnih studija, kao i rad sa ostalim ustanovama visokog obrazovanja (biblioteke, domovi, itd). Servisi podrazumevaju različite aktivnosti, od kojih su neke specifične za potrebe studenata iz određenog univerzotetskog centra, a obuhvataju najmanje:

- Informisanje o dostupnosti fakulteta i njihovih sadržaja za studente sa hendikepom kroz vršnjačke, telefonske i e-mail konsultacije,

- Informisanje uprava fakulteta i univerziteta o načinima prilagođavanja nastavnih i drugih sadržaja studentima sa hendikepom

- Zastupanje (molbe, žalbe, dopisi upućeni upravama fakulteta za poboljšanje položaja studenata sa hendikepom)

- Dostupna literatura - podrška studentima u prilagođavanju literature njima odgovarajućim formatima (elektronski, audio za studente sa oštećenim vidom itd)

- Rad sa članovima udruženja, predstavnicima univerzitetskih i drugih institucija;

Projekat je podržalo Ministarstvo rada i socijalne politike – sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u okviru redovnih programskih aktivnosti za 2011 godinu.Projekat „Servis asistencije u visokom obrazovanju“

(Projekat na kom je Republičko udruženje studenata sa hendikepom imalo partnersku ulogu)Udruženje studenata sa hendikepom sa organizacijama iz Kragujevca i Niša realizuje projekat „Servis asistencije u visokom obrazovanju – volonterska vršnjačka podrška studentima sa hendikepom“ koji ima za cilj obuku studenata bez hendikepa za pružanje podrške svojim kolegama koji imaju hendikep.

Na univerzitetima u Srbiji ne postoji organizovan servis asistencije u nastavi, dok većina studenata nema personalne asistente. Udruženje studenata sa hendikepom i Republičko udruženje studenata sa hendikepom (RUSH) organizovaće servis asistencije u nastavi baziran na volonterskoj vršnjačkoj podršci na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Timovi udruženja biće osnaženi i obučeni da sprovode treninge za volontere i praćenje rada. Određeni broj studenata bez hendikepa sa tri navedena univerziteta biće bolje informisano o problemima u ostvarivanju prava mladih sa hendikepom u visokom obrazovanju, a deo njih će biti osnaženo i za pružanje konkretnih vidova asistencije studentima sa određenim tipovima hendikepa.

Projekat je podržalo Ministarstvo rada i socijalne politike – sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom i Međunarodna banka za obnovu i razvoj projekat „Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“ – DILS